Kahramankazan İlçesi sınırlarında ve TUSAŞ'ın yanında 730 hektarlık alanda Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara Sanayi Odası ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ile Ankara Valiliği'nin katılımlarıyla, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Söz konusu bölgenin kurulmasındaki amaç, uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamak, yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatı arttırmaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işyeri tarafından oluşturulan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde; organize sanayi bölge işyerinin unvanı, organize sanayi bölge işyeri tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin hakları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün yönetim kurulu başkan ve üyeleri başta olmak üzere, çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, üçüncü kişiler, ziyaretçiler ve bölge müdürlüğünün iş ilişkisi içinde olduğu gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği kişisel verilerini; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, kişisel verileri; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet sundukları şirketler ile tedarikçi ve alt işverenlerle olan ilişkilerin yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri ve hukuk işlemlerinin icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlemektedir. Bu amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işyeri yurtdışına kişisel veri aktarmamaktadır.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, kuruma ait http://www.hab.org.tr web sayfasında yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak kurumumuzla irtibata geçebilirler.

Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işyeri tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

www.hab.org.tr web sayfasında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmamaktadır.

Ayrıca web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verileri hiçbir şekilde işlenmemektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla

ANKARA UZAY VE HAVACILIK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Saray OSB Mahallesi Hezarfen Ahmed Çelebi Bulvarı No:13 Kahramankazan/ANKARA

hab@hab.org.tr

Tel: 444 62 02

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. Giriş

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü(“HAB”) tarafından oluşturulan işbu kişisel verilerin korunması politikası ile; HAB yönetim kurulu başkan ve üyeleri başta olmak üzere  HAB çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, üçüncü kişiler, ziyaretçiler ve HAB’ın iş ilişkisi içinde olduğu gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunması süreci yönetilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için HAB tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

 

 1. Amaç

HAB’ın bu Politikayı uygulamadaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile başta HAB yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere çalışanları HAB’ın yürüttüğü faaliyetler kapsamında iş ilişkisi içerisinde bulunduğu yukarıda sayılan gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.

 1. Kapsam

Bu Politika; HAB’ta, görev ifa eden yönetim kurulu başkan ve üyeleri başta olmak üzere, çalışanlar, alt işverenler, alt işveren çalışanları, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler, ziyaretçiler ve HAB ile iş ilişkisinde olan gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

 1. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı

Bu kapsamda HAB’ın kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet sunduğu şirketlerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Tedarikçi ve Alt işverenlerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyet yönetimi,
 • Yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin HAB tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.

 1. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri

HAB’ta bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ve aşağıda sıralanan temel ilkeler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
 1. Kişisel Veri İşlemenin Şartları

HAB, bu Politika kapsamında aşağıda sıralanan şartlarda kişisel veri işlemektedir:

 • Kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,
 • Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması halinde,
 • HAB’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunmasının zorunluluk arz etmesi halinde,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla HAB’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi halinde,
 • Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumdaki kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması halinde, kişisel veriler işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

HAB, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, mevcut teknolojik imkânlar ve uygulamalara göre gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda;

 • HAB tarafından görevlendirilen bilişim uzmanları tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için HAB bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kurulan sistem, Bilgi İşlem Departmanı tarafından denetlenmekte ve alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği HAB üst yönetimine raporlanmaktadır.
 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılmakta ve eğitilmektedir.
 • HAB bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce gerçekleştirilen iş süreçleri analiz edilerek, kişisel veriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmıştır.
 • HAB’ın tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir.
 • HAB ile yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, çalışan adayları, alt işverenler ve tedarikçileri arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyan dokümanlara yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme, kullanmama ve paylaşmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanlar ve diğer kişilerin farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.
 • HAB, teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetki matrisleri oluşturularak, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir.
 • Çalışanlar, tarafından işin gereği olarak öğrenilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanılamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • HAB, iş ilişkisinde olduğu alt işveren ve tedarikçileri ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
 1. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci

HAB’ın işbu Politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında HAB ile paylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak için http:/www.hab.org.tr web sitemizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak HAB ile irtibata geçilebilir.

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri HAB tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 1. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi

HAB, ilgili kanunlarda, mevzuatta ve “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda öngörülen süreler kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmemişse, HAB tarafından yürütülen faaliyet ve uygulamalar ile HAB’ın ifa etmek zorunda olduğu görevlerin gerektirdiği teamüllere göre veriler saklanmakta ve bilahare silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte kişisel verilerin işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen; verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bunun gibi durumlarda dahi saklanan kişisel verilere başka amaçlarla erişilememekte, sadece ilgili hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla verilere erişim sağlanmaktadır. Her halükârda bahse konu süre sonunda kişisel veriler, Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtilen teknik yöntemlerden HAB’ın iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaçı, kullanılarak yerine getirilmektedir. Kamera izleme ile ilgili tutulan kayıtlar 30 günde bir silinmektedir.

 1. Verisi İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri

HAB tarafından işbu Politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir. Bunlar HAB yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, üçüncü kişiler, ziyaretçiler ve HAB’ın iş ilişkisi içinde bulunduğu tüm gerçek kişilerdir.

HAB, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan ve iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, lokasyon, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel, eğitim, finans, özlük, sağlık ve biyometrik verilerini işlemektedir. 4857 sayılı Kanun kapsamında asıl işin bir bölümünde ya da yardımcı işlerinde iş alan alt işverenlerin istihdam ettiği gerçek kişiler ile hizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, alt işveren ve tedarikçilerin; kimlik, iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini HAB’ın incelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, lokasyon bilgilerini, iş bu Politika kapsamına girmeyen aile bireyleri, yakınlar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, HAB’ın sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

HAB, 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

 • HAB’ın üst düzey yetkililerine,
 • HAB’ın yetkililerine,
 • Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

HAB, bu Politika kapsamında işlediği kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda HAB yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

İşbu Politikada yeni yasal düzenlemeler ve HAB politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili kişilere web sitesi üzerinden duyurulur.

www.hab.org.tr web sayfasında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmamaktadır.

 1. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri

HAB kamera izleme faaliyetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat, 6698 sayılı Kanun ve “Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kamera İzleme Politikası”nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak sürdürülmektedir. Kamera izleme faaliyeti, HAB’ın güvenliği ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. HAB tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetler konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Kamera kayıtları yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar dışından kimseyle paylaşılmamaktadır.

 1. Yürürlük

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, tarafından uygulanacak olan iş bu Politika 10 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.